Kort: Silkeborg Kommune

Naturstyrelsen siger ‘ok’ til Nordskovvej

Naturstyrelsen har meddelt Silkeborg Kommune, at styrelsen frafalder sin indsigelse mod Silkeborg Kommunes forslag til Nordskovvej.

- Det er en stor sten, der er blevet ryddet af vejen, og det er en rigtig god nyhed for Silkeborg, fordi Nordskovvej er helt afgørende for, at vi kan reducere bilkøerne og trængslen, når midtbyen udvikles og Silkeborgmotorvejen åbner, siger Frank Borch-Olsen, 1. viceborgmester og formand for Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune.

Naturstyrelsen har især været opmærksom på, at sjældne flagermus som damflagermus bliver påvirket, hvis vejen bliver bygget, og derfor har Naturstyrelsen lagt afgørende vægt på Silkeborg Kommunes forslag om, at hastigheden på den nye vej nedsættes til 50 km/t på de tidspunkter af døgnet og året, hvor flagermus er aktive.

- Nu kan vi gå i gang med at behandle de øvrige indsigelser, vi har fået fra borgerne og andre, så byrådet formentlig endeligt kan vedtage et revideret kommuneplantillæg og en revideret VVM-redegørelsen for Nordskovvej. Vi skal desuden have en tilladelse efter skovloven, og det arbejde er i fuld gang sammen med Naturstyrelsen. Vi har travlt, for jo længere vi venter, jo større køproblemer vil vi få på Århusvej, i havneområdet og i midtbyen, siger Frank Borch-Olsen.

Baggrund
Nordskovvej indgår i en større trafikplan for at løse trængselsproblemerne i Silkeborg.

Norskovvej skal afhjælpe de nuværende bilkøer til og fra midtbyen fra øst samt håndtere den stigende trafik, når midtbyen i de kommende år udvikles og motorvejen gennem Silkeborg åbner. Samtidig skal Nordskovvej fjerne trafik fra havnen, så området bliver mere fredeligt og endnu mere attraktivt. Når Nordskovvej bliver etableret, skal den eksisterende Århusvej nedlægges og omdannes til fredskov fra campingpladsens indkørsel og ca. 1.200 meter ud mod motorvejen.

Mange alternativer til Nordskovvej er undersøgt, og Nordskovvej vurderes at være den bedste løsning, da den kan håndtere den nuværende og fremtidige trafik til og fra øst, og samtidig vurderes det, at vejen kun vil medføre mindre påvirkning af Nordskoven. De øvrige løsninger vil enten medføre meget omfattende nedrivninger af boligområder med parcelhuse og boligblokke, indgreb i Remstrup Å og Århusbakken eller lede igennem EF-habitatområder.

I efteråret 2013 sendte Silkeborg Kommune derfor et forslag til kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse for Nordskovvej i offentlig høring.

Den 25. oktober 2013 gjorde Naturstyrelsen indsigelse. Indsigelsen betød, at forslaget ikke kunne vedtages, før der var opnået enighed og indsigelsen blev frafaldet. Et væsentligt punkt i indsigelsen var, at projektet ville påvirke sjældne flagermus, og at der ikke var klarhed over afværgeforanstaltninger.

Herefter gik Silkeborg Kommune i dialog med Naturstyrelsen og inddrog en anerkendt flagermusekspert Julie Dahl Møller for at få præciseret de mulige afværgeforanstaltninger for flagermus.